Over ons

De combi voor uw succes: Ervaring én lol in ’t vak

Al 15 jaar adviseren, regelen en aanpakken

Vakidioten. Zo worden we wel eens genoemd. En dat zien we dan maar als compliment. Zo voelen we ons namelijk. We streven soms naar extreme high end oplossingen. Soms naar de voordeligste oplossing. Maar altijd naar de juiste oplossingen.

Het ervaren team van Sinus bedenken, leveren en voeren uit. Van theaterbelichting voor het onderwijs, het ontwerpen en installeren van complexe audiovisuele systemen tot aan het regisseren van live- en studiogeluid in een professionele omgeving als theater. Wij weten overal raad mee!

We werken met alle grote professionele audio-merken en A-merken in audiovisuele (AT) producten. Wij zijn ook trots lid van de GSA groep en dus sterker dan we wellicht doen vermoeden.

Sinus werkt voor het MKB, onderwijs, multinationals, (semi) overheden en theaters. Bent u benieuwd naar onze projecten en opdrachtgevers? Of naar de beste oplossingen voor uw wensen, bel dan of vul het contactformulier in. Dan adviseren we uiteraard geheel vrijblijvend.

Met ons uitgebreide diensten pakket staan we graag voor u klaar

Diensten
sinus_av-project

Dit is een goed voorbeeld van maatwerk

We helpen u graag verder

Contact
Switch2_GSA_SINUS-4

Dit is een goed voorbeeld van maatwerk

We helpen u graag verder

Contact
Switch2_GSA_SINUS-1

Dit is een goed voorbeeld van maatwerk

We helpen u graag verder

Contact
Switch2_GSA_SINUS-14

Dit is een goed voorbeeld van maatwerk

We helpen u graag verder

Contact
Switch2_GSA_SINUS-16

Dit is een goed voorbeeld van maatwerk

We helpen u graag verder

Contact
sinus_av-quote-placeholder

De oplossing van Sinus AV hadden we 10 jaar eerder moeten aanschaffen.

Henk van der Veen | Facility manager ROC Amsterdam

Trots lid van de GSA groep

Sinus Audiovisueel is één van de negen bedrijven dat onderdeel zijn van de GSA Groep. Alle bedrijven zijn experts in hun vakgebied en versterken elkaar. Binnen de groep maken we graag gebruik van elkaars expertises. Samen zijn we een organisatie dat op elk facilitair vraagstuk een antwoord heeft.

Vul het contactformulier in en u hoort snel van ons

Een geslaagde samenwerking kan voortvloeien uit het invullen van een eenvoudig contactformulier. Wij reageren binnen 24 uur op uw vragen en wensen.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
 • Algemene voorwaarden

  disclaimer

  Algemene voorwaarden

  Algemene verkoopvoorwaarden voor leveringen van diensten Sinus Audiovisueel B.V.
  Artikel 1: Definities
  1.1
  Sinus Audiovisueel B.V behoort tot de GSA Groep. Genoemde vennootschap is gebruiker van deze algemene
  voorwaarden en zal hierna worden aangeduid met “GSA”.
  1.2
  In deze algemene voorwaarden wordt onder “Opdrachtgever” of “Wederpartij” verstaan iedere (rechts)
  persoon tot wie GSA haar aanbiedingen richt, alsmede degene die aan GSA aanbiedingen richt en degene
  die aan GSA een opdracht verstrekt, c.q. degene met wie GSA een overeenkomst aangaat en voorts degene
  met wie GSA in enige rechtsbetrekking staat en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n),
  rechtverkrijgende(n).
  1.3
  Onder “dienstverlening of levering” wordt verstaan alle producten die met toepassing van deze algemene
  voorwaarden aan de Opdrachtgever worden geleverd.
  1.4
  Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden door GSA persoonsgegevens worden
  verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en in
  overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening
  Gegevensbescherming.
  Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden
  geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer,
  locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke,
  fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
  1.5
  Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te
  beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met
  de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
  Artikel 2: Toepasselijkheid
  2.1
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk onderdeel van alle
  aanbiedingen van GSA, van alle aan GSA verstrekte opdrachten, alsmede van alle door GSA als verkoper of
  opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, waaronder in de toekomst met GSA te sluiten overeenkomsten. De
  onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met GSA, voor de uitvoering
  waarvan door GSA derden dienen te worden betrokken.
  2.2
  Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden GSA slechts indien deze schriftelijk
  overeengekomen zijn.
  2.3
  Verwijzingen door Opdrachtgever of Wederpartij naar door hem gehanteerde algemene voorwaarden en/of
  andere voorwaarden, worden door GSA uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  2.4
  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
  nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde
  volledig van toepassing. GSA en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen
  ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het
  doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
  2.5
  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene
  voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
  2.6
  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient
  deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  2.7
  Indien GSA niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen
  daarvan niet van toepassing zijn, of dat GSA in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen
  de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
  Artikel 3: Aanbod
  3.1
  Elke van GSA uitgegane aanbieding is vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevat, in welk
  geval de aanbieding na deze termijn is vervallen. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de
  offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de levering van diensten of het
  product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
  3.2
  GSA kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan
  begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
  verschrijving bevat.
  3.3
  Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen en zowel concept als zijnde plan van
  aanpakken, die door GSA of in opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van GSA. Zij mogen niet aan
  derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen
  evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd met andere doeleinden dan bestemd. Indien geen
  opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door GSA gedaan verzoek
  aan GSA te worden teruggezonden.
  3.4
  Wanneer de aanbieding niet wordt geaccepteerd, of hieruit geen opdracht van werk of levering van diensten
  voortvloeit, is GSA gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het vervaardigen en uitbrengen van de
  aanbieding aan degene op wiens verzoek zij de offerte uitbracht in rekening te brengen, mits GSA hiervoor
  diverse documenten zoals omschreven in artikel 3.3. heeft vervaardigd en indien GSA dit voor het uitbrengen
  van de aanbieding heeft bedongen.
  3.5
  Behoudens voor zover uit het bepaalde in artikel 3.1 van deze algemene voorwaarden anders volgt, binden
  mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van GSA, GSA niet dan nadat en voor
  zover zij door GSA schriftelijk zijn bevestigd.
  3.6
  Vertegenwoordigers van GSA zijn bevoegd haar te binden indien hij/zij in het bezit zijn van een geldige
  volmacht. Opdrachtgever zal zich er telkenmale van vergewissen of de betrokken vertegenwoordiger bevoegd
  is de overeenkomst met hem aan te gaan. GSA is bevoegd een door een onbevoegd vertegenwoordiger
  aangegane overeenkomst te bekrachtigen of te ontkrachten.
  3.7
  Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door GSA onder normale
  omstandigheden en gedurende gebruikelijke werkuren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven
  Artikel 4: Totstandkoming
  4.1
  Indien het aanbod van GSA vrijblijvend is, komt de overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst van
  GSA van een schriftelijke aanvaarding van dit aanbod, dan wel op het moment dat door GSA een begin is
  gemaakt met de uitvoering van de opdracht.
  4.2
  Indien aan het aanbod van GSA een termijn is gebonden, komt de overeenkomst tot stand op het moment
  van ontvangst door GSA van een aanvaarding van dit aanbod van de Opdrachtgever binnen de GSA gestelde
  termijn.
  4.3
  Indien een aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod van GSA afwijkt, dan geldt dit als een nieuw
  aanbod van de Opdrachtgever en als een verwerping van het gehele aanbod van GSA, ook indien slechts
  sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming
  met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij GSA anders aangeeft.
  4.4
  Indien de Opdrachtgever GSA een aanbod doet en/of opdracht geeft, is van de zijde van GSA uitsluitend
  sprake van een aanvaarding indien GSA dit aanbod en/of deze opdracht aanvaardt dan wel wanneer GSA
  met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
  4.5
  Na de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling,
  hetzij schriftelijk gedaan door personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen van GSA,
  zijn niet bindend, tenzij deze door GSA aan de Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
  4.6
  Een samengestelde prijsopgave verplicht GSA niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen
  een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  4.7
  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
  Artikel 5: Prijzen
  5.1
  Opgegeven prijzen zijn netto prijzen en gelden derhalve – tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld –
  exclusief verpakkingskosten, verzending- en transportkosten, exclusief omzetbelasting, invoerrechten en
  overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten,
  behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. Indien het transport een specifieke verpakking
  vereist, komen ook de kosten van de specifieke verpakking voor rekening van Opdrachtgever.
  5.2
  Opgegeven prijzen zijn inclusief kosten van transport binnen Nederland, tenzij de netto factuurwaarde van de
  levering minder bedraagt dan € 500,00. In dat geval worden de kosten van transport en administratie bij
  Opdrachtgever in rekening gebracht. Expresse- zendingen zijn steeds voor rekening van Opdrachtgever.
  Wenst Opdrachtgever de goederen zelf af te halen, dan wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen,
  hiervoor geen tegemoetkoming gegeven.
  5.3
  Indien GSA met Opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is GSA niettemin gerechtigd tot verhoging
  van de prijs. GSA is gerechtigd de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende offerte/
  prijslijst in rekening te brengen alsmede is zij gerechtigd prijsverhogingen in de productiefactoren en ten
  gevolge van wijziging van valutaverhoudingen door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% is,
  heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, binnen één week nadat
  GSA kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen. Indien GSA met de Opdrachtgever een
  vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is GSA niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van
  dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om
  die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting
  ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et
  cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
  5.4
  Indien levering op Europallets is overeengekomen, vindt levering op Europallets plaats, onder de voorwaarde
  dat bij aflevering een gelijk aantal en zich in goede staat bevindende Europallets wordt geretourneerd, bij
  gebreke waarvan de kosten van de Europallets aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Worden de
  Europallets later alsnog in goede staat geretourneerd, dan vindt creditering plaats.
  5.5
  De door GSA opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst
  geldende dagprijzen en specificaties en op de uitvoering van de overeenkomst onder normale
  omstandigheden.
  5.6
  De door GSA opgegeven prijzen zijn genoteerd in Euro’s of in een andere door GSA schriftelijk
  overeengekomen valuta; eventuele koersverschillen komen voor rekening van de Opdrachtgever.
  5.7
  Indien er zich omstandigheden voordoen die toe te rekenen zijn aan de Opdrachtgever ten gevolge waarvan
  voor GSA kosten zijn ontstaan, is de Opdrachtgever gehouden deze aan GSA te voldoen.
  Artikel 6: Levering
  6.1
  Opgegeven of overeengekomen levertijden of leveringstermijnen gelden nimmer als fatale termijn, tenzij
  uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever
  GSA derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. GSA dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om
  alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
  6.2
  GSA zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
  vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
  GSA heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van
  artikel 7:404, 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  6.3
  Indien door GSA of door GSA ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden
  verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de
  Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
  6.4
  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldt als plaats van aflevering het bedrijfsterrein van GSA in
  Nederland. GSA behoudt zich het recht voor een andere plaats aan te wijzen.
  6.5
  Indien franco levering is overeengekomen, reizen de goederen voor rekening en risico van GSA. In alle
  andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  6.6
  Het tijdstip van aflevering wordt, met inachtneming van hetgeen ter zake is overeengekomen, door GSA
  bepaald. Opdrachtgever is gehouden de zaken op het hem door GSA meegedeelde afleveringstijdstip in
  ontvangst te nemen; schiet hij daarin tekort, dan worden de zaken geacht op het door GSA daarvoor
  bepaalde afleveringstijdstip te zijn afgeleverd en is GSA gerechtigd de zaken voor rekening en risico van
  Opdrachtgever op te slaan.
  6.7
  GSA is bevoegd een order in gedeelten te leveren c.q. uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte
  van de order dat geleverd c.q. uitgevoerd is. GSA zal in geval van deelleveringen steeds per deellevering de
  leveringstijdstippen opgeven. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan GSA de uitvoering van
  die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de
  daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. De leveringstermijn betreft de gehele periode
  waarin het project en/of de uitvoerende werkzaamheden conform overeenkomst dienen te worden uitgevoerd.
  6.8
  Alle door Opdrachtgever aan GSA opgegeven maten, specificaties “bijvoorbeeld opgave gewicht per m²” en/of
  andere informatie samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst zijn voor rekening en risico van
  Opdrachtgever.
  6.9
  Voor zover aflevering van de bestelde zaken niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de
  overeengekomen termijn plaatsvindt, heeft GSA – tenzij uitdrukkelijk een fatale termijn is overeengekomen –
  recht op een na leveringstermijn van dertig dagen vanaf de dag van ontvangst van een sommatieschrijven
  van Opdrachtgever.
  6.10
  Heeft GSA ook na het verstrijken van de in artikel 6.7 bedoelde na leveringstermijn van derden of directe
  leveringen of, ingeval uitdrukkelijk een fatale termijn is overeengekomen, na het verstrijken daarvan niet
  volledig afgeleverd, dan is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover uitvoering
  daarvan niet heeft plaatsgevonden.
  6.11
  Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van GSA of haar leidinggevende ondergeschikten, is GSA
  ingeval van overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn, ook indien uitdrukkelijk een fatale
  termijn is overeengekomen, niet gehouden tot schadevergoeding, ook niet ingeval van ontbinding door
  Opdrachtgever krachtens artikel 6.10 van deze algemene voorwaarden.
  6.12
  De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan GSA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
  waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
  van de overeenkomst, tijdig aan GSA worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
  benodigde gegevens niet tijdig aan GSA zijn verstrekt, heeft GSA het recht de uitvoering van de
  overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan
  gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder
  aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan GSA ter beschikking heeft gesteld. GSA is niet
  aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat GSA is uitgegaan van door de Opdrachtgever
  verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  6.13
  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan
  noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot
  aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan
  niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en
  de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties
  hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk
  overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. GSA zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf
  prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn
  van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de
  overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
  6.14
  Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is GSA gerechtigd om
  daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen GSA bevoegde
  persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere
  voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal
  worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van
  GSA op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
  6.15
  Zonder daarmee in gebreke te komen, kan GSA een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren,
  indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader
  te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
  6.16
  Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij
  jegens GSA gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van GSA
  daardoor direct of indirect ontstaan.
  6.17
  Vanaf het moment van de levering zijn de goederen voor risico van de opdrachtgever/afnemer en komt voor
  zijn rekening alle directe en indirecte schade, welke aan en/of door de goederen op het opgeleverde werk
  mocht ontstaan. Onder het moment van levering dient in de zin van deze bepaling tevens te worden verstaan
  de dag van levering.
  Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering op het tijdstip waarop GSA dit aan de opdrachtgever
  meedeelt, dan wel de opdrachtgever het werk/product in gebruik neemt.
  Artikel 7: Vervoer
  7.1
  GSA kiest de wijze van transport/verzending alsmede de wijze van verpakken van de producten wordt door
  GSA bepaald, zo hieromtrent bij het aangaan van de overeenkomst niets is bepaald.
  7.2
  De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor binnen het vervoersgebied ten behoeve van het vervoer
  benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten die aan deze toestemmingen,
  ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van de Opdrachtgever. De
  Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het ontbreken van de voor een
  behoorlijk vervoer vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.
  7.3
  Indien GSA, al dan niet voor eigen rekening en risico zorg draagt, voor vervoer, geschiedt levering door GSA
  steeds naar het losadres van de opdrachtgever. De Opdrachtgever is verplicht de zaken aldaar in
  ontvangst te nemen. GSA is nimmer aansprakelijk voor schade die bij of tijdens het lossen optreedt,
  behoudens opzet of grove schuld zijdens GSA. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft, zijn in de eerste
  volzin van dit lid vermelde verplichting na te komen, dan komen de daaruit voortvloeiende kosten, schaden en
  interesses voor zijn rekening, ongeacht of de niet nakoming van deze verplichting het gevolg is van
  overmacht.
  7.4
  Bij levering franco werk is GSA niet gehouden de geleverde zaken verder te vervoeren dan tot waar het
  voertuig van GSA over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen.
  Artikel 8: Overmacht
  8.1
  Ingeval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, zijn zowel GSA als de
  Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat dit de Opdrachtgever enige
  aanspraak op schadevergoeding geeft, behoudens voor zover GSA ten gevolge van deze ontbinding een
  voordeel zou genieten, dat GSA bij nakoming van de overeenkomst niet zou hebben gehad.
  8.2
  Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: iedere omstandigheid waarmee GSA ten tijde van het
  aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van
  de overeenkomst redelijkerwijs niet door Opdrachtgever kan worden verlangd, zoals bij voorbeeld oorlog of
  oorlogsgevaar, molest, oproer, sabotage, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting,
  werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen. Voorts wordt onder overmacht verstaan de
  omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan GSA afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst
  niet aan de contractuele verplichtingen jegens GSA te voldoen, tenzij zulks aan GSA verwijtbaar is.
  8.3
  Ingeval van overmacht heeft GSA het recht om de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de
  overeenkomst op te schorten, in welk geval overeengekomen leveringstermijnen met de duur van de
  opschorting worden verlengd.
  Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te
  ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  8.4
  De ontbinding van de overeenkomst als in sub 8.1 en 8.3 bedoeld ontslaat Opdrachtgever niet van zijn
  verplichting om reeds geleverde goederen of reeds verrichte werkzaamheden binnen de daartoe
  overeengekomen termijn te betalen.
  Voor zover GSA ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels
  gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen
  gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is GSA gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
  komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er
  sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
  Artikel 9: Betaling
  9.1
  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling door Opdrachtgever steeds zonder enige korting
  te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. Deze termijn geldt als fatale termijn.
  9.2
  Met betrekking tot de door Opdrachtgever aan GSA verschuldigde bedragen kan Opdrachtgever zich niet
  beroepen op verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet
  op. Ook heeft Opdrachtgever niet het recht de betalingsverplichtingen jegens GSA op te schorten.
  9.3
  GSA is gerechtigd een gedeelte van de prijs en/of anderszins door GSA op grond van de overeenkomst
  gefactureerde bedragen bij vooruitbetaling te verlangen dan wel ter zake zekerheden en/of een bankgarantie
  te verlangen, bij gebreke waarvan GSA gerechtigd is de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
  9.4
  Voorgaande bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van Opdrachtgever de verlangde
  zekerheid te stellen, geeft GSA het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
  9.5
  Alle vorderingen van GSA op Opdrachtgever worden onmiddellijk en ineens opeisbaar ingeval van liquidatie,
  insolventie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever en ingeval Opdrachtgever in verzuim
  is met enige op hem jegens GSA rustende verplichting.
  9.6
  Opdrachtgever is vanaf het moment dat hij in verzuim is met de betaling van een aan GSA verschuldigd
  bedrag daarover een rente verschuldigd gelijk aan een rentepercentage van 0,6 % per maand, of de wettelijke
  rente indien deze hoger is. Maandgedeelten worden als een gehele maand gerekend.
  De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in
  verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  9.7
  Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle
  redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De
  buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk
  is met een minimum van € 200,00 per onbetaalde factuur. Indien GSA echter hogere kosten ter incasso heeft
  gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in
  aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever
  worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
  9.8
  Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en
  kosten en vervolgens ter voldoening van vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn.
  GSA kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever
  een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. GSA kan volledige aflossing van de
  hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden
  voldaan.
  9.9
  De Opdrachtgever is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in het product en om welke andere
  reden dan ook de nakoming van zijn betalingsverplichting op te schorten of te weigeren.
  Artikel 10: Kwaliteit, garantie en reclame
  10.1
  Door GSA in catalogi, in technische merkbladen of in andere opgaven verstrekte informatie omtrent
  hoeveelheid, gewicht, maat, gehalte, samenstelling, technische gegevens etc. worden geacht slechts bij
  benadering te zijn verstrekt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen,
  10.2
  Opdrachtgever of diens partij dient de door GSA afgeleverde producten direct bij aflevering te onderzoeken.
  Zichtbare gebreken en manco’s dienen, indien de goederen door of vanwege GSA naar Opdrachtgever
  getransporteerd worden bij aankomst op de transportpapieren vermeld te worden. In alle andere gevallen
  dient Opdrachtgever zichtbare gebreken, verkeerde aantallen en levering van een onjuiste zaak ten tijde van
  of uiterlijk veertien dagen na aflevering van een leverantie nauwkeurig en gedetailleerd schriftelijk onder
  vermelding van het product of chargenummer schriftelijk aan GSA ter kennis te brengen. Gebreken die niet
  direct bij aflevering zijn te ontdekken, dient Opdrachtgever uiterlijk 5 dagen na ontdekking, schriftelijk ter
  kennis van GSA te brengen. In het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen dat gereclameerde
  tekortkomingen reeds op het moment van aflevering aanwezig waren (bv d.m.v. digitale foto’s) en rust op hem
  eveneens het bewijs van herkomst van de producten.
  10.3
  Reclames ter zake facturen en opdrachtbevestigingen dienen uiterlijk acht dagen na dagtekening daarvan
  schriftelijk aan GSA te worden gemeld. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn
  betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de
  overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij GSA opdracht gegeven heeft.
  10.4
  Wordt niet tijdig en correct binnen de sub 10.2 en 10.3 gestelde termijnen gereclameerd, dan kan
  Opdrachtgever op een eventueel gebrek in de prestatie van GSA geen beroep meer doen. Indien van een
  gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging
  of schadeloosstelling.
  10.5
  Opdrachtgever is verplicht, indien GSA aangeeft dat te willen, haar in de gelegenheid te stellen om naar
  aanleiding van het beroep op de reclame een onderzoek (door een deskundige) in te stellen. Producten ter
  zake waarvan gereclameerd wordt, mogen niet na voorafgaande toestemming van GSA aan haar retour
  gezonden worden. De kosten van het onderzoek zijn voor rekening van Opdrachtgever indien het door hem
  gedane beroep op de garantie ongegrond blijkt; ingeval het beroep op de garantie terecht blijkt, zijn de kosten
  van het onderzoek voor rekening van GSA.
  10.6
  De door GSA te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van
  levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
  De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen
  Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan
  geschikt is voor het gebruik daar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. GSA kan in
  dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren
  werkzaamheden.
  Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit
  onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of
  onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van
  GSA, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan
  te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien
  deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin
  aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar GSA
  geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet
  uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
  In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en
  verweren jegens GSA en de door GSA bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar,
  tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door
  GSA verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt
  tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
  Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-,
  verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
  10.7
  Transportkosten die zijn gemaakt in het kader van het beroep op de garantie komen voor rekening van
  Opdrachtgever.
  10.8
  Ingeval zich gebreken voordoen in het product geldt de garantie niet indien deze het gevolg zijn van normaal
  te achten slijtage, verkeerde bediening of onoordeelkundige behandeling, misbruik, gebruik in strijd met de
  door GSA gegeven voorschriften, onachtzaamheid, ongeval, het niet nakomen van de
  onderhoudsvoorschriften en/of normale onderhoudszorg of wanneer het product is gerepareerd of gewijzigd
  zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van GSA dan wel indien sprake is van gebruik voor andere
  dan de normale doelen.
  10.9
  Behoudens opzet of grove schuld van GSA of haar leidinggevende ondergeschikten, is de aansprakelijkheid
  van GSA ter zake van leveranties beperkt tot nakoming van de hiervoor in de artikelen 10.1 t/m 10.5 van deze
  algemene voorwaarden omschreven verplichtingen.
  Artikel 11: Aansprakelijkheid
  11.1
  GSA is nimmer aansprakelijk voor door Opdrachtgever of derden geleden directe of indirecte schade,
  behoudens voor zover deze het gevolg mocht zijn van opzet of grove schuld van GSA of een van haar
  leidinggevende ondergeschikten. GSA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan
  doordat GSA is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
  gegevens.
  11.2
  GSA is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade noch voor gevolgschade waaronder gederfde inkomsten en
  winst ook niet in geval van productaansprakelijkheid, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  11.3
  Ingeval GSA in tegenstelling tot artikel 11.1 aansprakelijk mocht zijn voor schade is de aansprakelijkheid van
  GSA voorts beperkt tot de prijs waarvoor de Opdrachtgever de zaak die schade heeft veroorzaakt, heeft
  gekocht dan wel tot het bedrag dat door Opdrachtgever voor de opdracht is betaald.
  11.4
  Ingeval een in kracht van gewijsde gedane rechterlijke uitspraak het bepaalde in sub 11.3 als onredelijk
  bezwarend aanmerkt, is de aansprakelijkheid van GSA beperkt tot die schade en maximaal tot die bedragen
  waartegen GSA is verzekerd dan wel redelijkerwijs, gelet op het in de branche geldende gebruik, verzekerd
  zou zijn geweest.
  11.5
  Ingeval GSA ter zake van niet, niet tijdig, niet volledig of niet goed presteren, hoe ook, aansprakelijk wordt
  gesteld door opdrachtgever/afnemer, dient deze haar in de gelegenheid te stellen alsnog goed en volledig te
  presteren, of voor het geval dit niet meer mogelijk is, zal GSA aan haar verplichting tot het vergoeden van de
  schade voldaan hebben van de werkelijke door de opdrachtgever/afnemer gemaakte kosten tot een maximum
  van 5% van het factuurbedrag.
  Vervangen onderdelen worden aan GSA terug geleverd.
  11.6
  De aansprakelijkheid van GSA kan nimmer hoger zijn dan het factuurbedrag van de prestatie uit welke haar
  aansprakelijkheid is voortgevloeid.
  11.7
  De aansprakelijkheid van GSA voor de door haar geleverde goederen/materialen zal nimmer verder gaan dan
  die van haar toeleverancier van deze goederen/materialen jegens haar en slechts voor zover haar
  toeleverancier verhaal biedt.
  11.8
  De aansprakelijkheid van GSA wordt uitdrukkelijk beperkt tot de in lid 11.1 t/m 11.7 van dit artikel bepaalde,
  zodat zij nimmer aansprakelijk zal zijn voor verdere schade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en
  schade voortvloeiend uit een aanspraak van derden jegens opdrachtgever/afnemer daaronder begrepen.
  11.9
  Ieder recht op schadevergoeding van opdrachtgever/afnemer jegens GSA vervalt ingeval van
  onoordeelkundig gebruik van de geleverde goederen of indien opdrachtgever/afnemer aan de goederen
  werkzaamheden door derden heeft laten verrichten.
  11.10
  Het in dit artikel bepaalde laat onverlet eventuele aansprakelijkheid uit hoofde van dwingendrechtelijke
  wettelijke bepalingen mede met betrekking tot productenaansprakelijkheid.
  Artikel 12: Vrijwaring
  12.1
  De Opdrachtgever vrijwaart GSA voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering
  van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan GSA toerekenbaar is. Indien
  GSA uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden GSA
  zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag
  worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is GSA,
  zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van GSA
  en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
  Artikel 13: Verwerking Persoonsgegevens
  13.1
  Wanneer de GSA tijdens het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, zal GSA de
  persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke
  voorschriften die volgen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening
  Gegevensbescherming.
  13.2
  GSA informeert de Opdrachtgever binnen vier werkdagen over ieder verzoek en/of
  iedere klacht van de Toezichthoudende autoriteit of de Betrokkene ten aanzien van de Persoonsgegevens die
  worden verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst.
  13.3
  GSA verleent medewerking aan de Opdrachtgever wanneer een natuurlijk persoon een verzoek indient ter
  uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering,
  bezwaar maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van
  de eigen Persoonsgegevens.
  13.4
  GSA informeert de Opdrachtgever binnen vier werkdagen over ieder rechterlijk bevel, dagvaarding, wettelijke
  verplichting of anderszins verplichting tot het delen van Persoonsgegevens met derden.
  13.5
  GSA informeert de Opdrachtgever over het ontdekken van een mogelijk Datalek binnen 24 uur na het
  ontdekken ervan. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever vervolgens op de hoogte houden van nieuwe
  ontwikkelingen rondom het Datalek.
  13.6
  De eventuele kosten die gemaakt worden om het Datalek op te lossen, komen voor rekening van
  degene die de kosten maakt, tenzij het Datalek is ontstaan door het niet-nakomen van de overeenkomst door
  de Opdrachtgever, dan komen de kosten voor rekening van de Opdrachtgever.
  13.7
  Communicatie over het Datalek zal altijd geschieden in overleg.
  13.8
  Wanneer de overeenkomst tussen GSA en Opdrachtgever eindigt, zal GSA de persoonsgegevens die zij
  heeft verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst teruggeven aan de Opdrachtgever en/of vernietigen.
  Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud
  14.1
  GSA behoudt zich de eigendom voor van alle door haar krachtens gesloten en nog te sluiten overeenkomsten
  aan Opdrachtgever afgeleverde en af te leveren zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel en
  deugdelijk is voldaan.
  14.2
  Voorts geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die GSA tegen Opdrachtgever mocht verkrijgen
  wegens tekortschieten in de nakoming van overeenkomsten zoals hiervoor in de artikelen 11.1 en 11.2
  bedoeld.
  14.3
  Door GSA afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in
  het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is Opdrachtgever niet bevoegd
  de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
  14.4
  Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen,
  is GSA gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen.
  14.5
  Opdrachtgever is gehouden onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid
  en als herkenbaar eigendom van GSA, te bewaren.
  14.6
  De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
  eigendomsrechten van GSA veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder
  eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de
  Opdrachtgever verplicht om GSA daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de
  Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden
  tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste
  verzoek aan GSA ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is GSA gerechtigd tot
  deze penningen.
  14.7
  Opdrachtgever/afnemer is gehouden om eenieder die op door GSA geleverde goederen, vallend onder het
  eigendomsvoorbehoud van GSA, beslag legt, dan wel in geval van bewind of faillissement van
  opdrachtgever/afnemer zelf aan zijn curator of bewindvoerder, terstond schriftelijk mede te delen, met afschrift
  daarvan aan GSA, dat GSA eigenaar van de geleverde goederen is gebleven, zulks op verbeurte van een
  direct opeisbare boete ter grootte van € 10.000,00 of, indien hoger, van het oorspronkelijke factuurbedrag van
  de goederen. De boete wordt verbeurd naast een eventuele plicht tot schadevergoeding.
  Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten
  15.1
  Tenzij schriftelijk anders met GSA overeengekomen, behoudt GSA alle intellectuele eigendomsrechten op al
  haar uitvindingen, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes,
  afbeeldingen schetsen, modellen, maquettes et cetera.
  15.2
  Het staat Opdrachtgever niet vrij de bovengenoemde ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met
  gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen schetsen, modellen, maquettes et cetera voor een ander
  doel te gebruiken dan waarvoor GSA deze aan Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld.
  Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  16.1
  Op elke overeenkomst tussen GSA en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van
  ieder krachtens enig internationaal verdrag geldend eenvormig recht, waaronder in het bijzonder begrepen
  het Weens Koopverdrag
  16.2
  Tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten, zullen eventuele geschillen worden gebracht voor de
  bevoegde rechter van de plaats waar GSA gevestigd is.
  16.3
  Ondanks het bepaalde in artikel 14.2 is GSA echter gerechtigd een geschil aan te brengen voor de rechter die
  zonder het beding van artikel 14.2 bevoegd zal zijn van de vordering kennis te nemen.
  Artikel 17: Vindplaats en wijziging voorwaarden
  17.1
  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
  17.2
  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot
  stand komen van de rechtsbetrekking met GSA.
  D.d. 1 september 2018 (documentcode GSA 20180901B )